Visie Stichting DOP Berg-Nattenhoven:

De kernen Berg aan de Maas en Nattenhoven moeten leefbaar blijven in al haar facetten !!


Missie Stichting DOP Berg-Nattenhoven:

Stichting DOP Berg-Nattenhoven zet zich actief in voor de leefbaarheid, in en behoud van de kernen
Berg aan de Maas, Nattenhoven en haar landelijke omgeving. Zo wil de stichting een
brug vormen tussen de bewoners en de Gemeente Stein.
Dit doet men door actief te ondersteunen bij zaken die nu actueel zijn of op lange termijn spelen en
het algemeen belang van de inwoners van Berg aan de Maas en Nattenhoven dienen.


Vijf Thema’s:

- wonen
- maatschappelijke voorzieningen
- openbare ruimte
- ruimtelijke ontwikkelingen
- sociale samenhang en verbinding

 

Thema Wonen;

- Zorg dragen dat er voldoende woonvoorziening is voor jong en oud in een gezonde en veilige
omgeving met voldoende groenvoorziening, basisonderwijs, buurthuis, informatiecentrum en
ondersteuning sociale leefomgeving. ( verenigingen, cultuur)
- Behoud van voldoende betaalbare woningen, zodat woningen bereikbaar blijven voor mensen
met lagere inkomens
- Beschikbaarheid van voldoende woningen voor verschillende doelgroepen ( jongeren, gezinnen,
senioren en zorgwoningen)
- Energietransitie voor zowel koopwoningen als huurwoningen.
- Investeren in een aantrekkelijke woonomgeving met voldoende groen, parkeermogelijkheden en
goede bewegwijzering naar parkeerplaatsen.


Thema maatschappelijke voorzieningen;

- Stichting DOP Berg-Nattenhoven vindt het behoud van de lagere school van essentieel belang voor de
leefbaarheid en vitaliteit van de kernen Berg aan de Maas en Nattenhoven.
- Investeren in goede (mobiliteit) voorzieningen ouderen d.m.v. wensbus, domotica, gemeentelijk
steunpunt.
- Investeringen in en onderhoud van voorzieningen voor kinderen zoals de kinderspeeltuin.
Thema openbare ruimte
- Aandacht voor verbeterpunten in de openbare ruimte, zoals infrastructuur van wegen en
ongewenste verkeerssituaties, traprenovaties, groenonderhoud (Gemeente, Rijkswaterstaat)
- Bestrijden zwerfafval d.m.v. bewustwordingsborden in buitengebied en opruimen zwerfafval.


Thema ruimtelijk ontwikkeling;

In onze omgeving spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de
leefbaarheid van de kernen Berg aan de Maas en Nattenhoven:
 de verbreding van het Julianakanaal
 de verbreding van de A2
 de mogelijke uitbreiding van de Campus op De Lexhy
Ook de maatschappelijke opgaven, energietransitie en klimaatadaptie zullen invloed hebben op onze
fysieke leefomgeving en een wissel trekken op de schaarse ruimte.
Stichting DOP Berg-Nattenhoven is deelnemer aan de klankbordgroep Campus en is aangehaakt bij de
verbreding van de A2.

 

Thema sociale samenhang en verbinding:

Stichting DOP Berg-Nattenhoven zoekt actief samenwerking met lokale initiatieven en verenigingen om de
leefbaarheid en gemeenschapszin in ons dorp te bevorderen. De stichting doet dit door,
samen met de initiatiefnemers zaken te organiseren en te zoeken naar financiering
(subsidie/sponsoring/…).

Nagekomen mogelijk aandachtsproject betreffende Grindwinning Graetheide. Persbericht via actiegroep Géén Grindwinning Graetheide.

(Update Februari: 25-03-'23 bijeenkomst gemeenteraadsleden Sittard-Geleen Born en in-/omwoners Graetheide)