Visie Stichting DOP Berg-Nattenhoven:

De kernen Berg aan de Maas en Nattenhoven moeten leefbaar blijven in al haar facetten !!


Missie Stichting DOP Berg-Nattenhoven:

Stichting DOP Berg-Nattenhoven zet zich actief in voor de leefbaarheid, in en behoud van de kernen
Berg aan de Maas, Nattenhoven en haar landelijke omgeving. Zo wil de stichting een
brug vormen tussen de bewoners en de Gemeente Stein.
Dit doet men door actief te ondersteunen bij zaken die nu actueel zijn of op lange termijn spelen en
het algemeen belang van de inwoners van Berg aan de Maas en Nattenhoven dienen.


Vijf Thema’s:

- wonen
- maatschappelijke voorzieningen
- openbare ruimte
- ruimtelijke ontwikkelingen
- sociale samenhang en verbinding

 

Thema Wonen;

- Zorg dragen dat er voldoende woonvoorziening is voor jong en oud in een gezonde en veilige
omgeving met voldoende groenvoorziening, basisonderwijs, buurthuis, informatiecentrum en
ondersteuning sociale leefomgeving. ( verenigingen, cultuur)
- Behoud van voldoende betaalbare woningen, zodat woningen bereikbaar blijven voor mensen
met lagere inkomens
- Beschikbaarheid van voldoende woningen voor verschillende doelgroepen ( jongeren, gezinnen,
senioren en zorgwoningen)
- Energietransitie voor zowel koopwoningen als huurwoningen.
- Investeren in een aantrekkelijke woonomgeving met voldoende groen, parkeermogelijkheden en
goede bewegwijzering naar parkeerplaatsen.


Thema maatschappelijke voorzieningen;

- Stichting DOP Berg-Nattenhoven vindt het behoud van de lagere school van essentieel belang voor de
leefbaarheid en vitaliteit van de kernen Berg aan de Maas en Nattenhoven.
- Investeren in goede (mobiliteit) voorzieningen ouderen d.m.v. wensbus, domotica, gemeentelijk
steunpunt.
- Investeringen in en onderhoud van voorzieningen voor kinderen zoals de kinderspeeltuin.
Thema openbare ruimte
- Aandacht voor verbeterpunten in de openbare ruimte, zoals infrastructuur van wegen en
ongewenste verkeerssituaties, traprenovaties, groenonderhoud (Gemeente, Rijkswaterstaat)
- Bestrijden zwerfafval d.m.v. bewustwordingsborden in buitengebied en opruimen zwerfafval.


Thema ruimtelijk ontwikkeling;

In onze omgeving spelen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de
leefbaarheid van de kernen Berg aan de Maas en Nattenhoven:
 de verbreding van het Julianakanaal
 de verbreding van de A2
 de mogelijke uitbreiding van de Campus op De Lexhy
Ook de maatschappelijke opgaven, energietransitie en klimaatadaptie zullen invloed hebben op onze
fysieke leefomgeving en een wissel trekken op de schaarse ruimte.
Stichting DOP Berg-Nattenhoven is deelnemer aan de klankbordgroep Campus en is aangehaakt bij de
verbreding van de A2.

 

Thema sociale samenhang en verbinding:

Stichting DOP Berg-Nattenhoven zoekt actief samenwerking met lokale initiatieven en verenigingen om de
leefbaarheid en gemeenschapszin in ons dorp te bevorderen. De stichting doet dit door,
samen met de initiatiefnemers zaken te organiseren en te zoeken naar financiering
(subsidie/sponsoring/…).

Nagekomen mogelijk aandachtsproject betreffende Grindwinning Graetheide. Persbericht via actiegroep Géén Grindwinning Graetheide.

(Update Februari: 25-03-'23 bijeenkomst gemeenteraadsleden Sittard-Geleen Born en in-/omwoners Graetheide)

Update adhv nieuwsbrief September '23 Graetheide comité:

 

Grindwinning Graetheide

De gemeente Sittard-Geleen schiet nog niet op met een beslissing over grindwinning op Graetheide door de firma L'Ortye. Op intiatief van het Graetheidecomité is er op 27 juni een bijeenkomst geweest van de  werkgroep Geen Grindwinning Graetheide met de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen en Stein.  Die werkgroep bestaat uit de dorpsplatforms van Obbicht, Guttecoven en Einighausen, de buurtvereniging Graetheide, de DOP’s van Berg/Nattenhoven en Urmond, het Graetheidecomité, het IVN Born, de LLTB en de Natuur en Milieufederatie Limburg. De wethouders willen met een beslissing wachten op de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van grindwinning voor de Kingbeek. Dit onderzoek wordt in opdracht van L'Ortye uitgevoerd en is pas eind dit jaar klaar.

De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden aan grindwinning. De eerste is dat er draagvlak moet zijn bij de bevolking.  L'Ortye heeft aan de gemeente laten weten dat er bij de omwonenden volop voorstanders van grindwinning zijn. Dat zou gebleken zijn bij de informatiebijeenkomsten die het bedrijf georganieerd heeft. L'Ortye heeft het Graetheidecomité om een gesprek gevraagd. We hebben voorgesteld om dan te praten over een gezamenlijk onderzoek naar het draagvlak in de omgeving. Het bedrijf heeft niet geantwoord op ons voorstel.

Een tweede voorwaarde van de gemeente is dat grindwinning meerwaarde moet hebben voor de omgeving. Het Graetheidecomité heeft gevraagd wat dat precies betekent. Na overleg met de provincie kwam de volgende verklaring van de gemeente. Het moet gaan om het bereiken van doelstellingen uit de Gebiedsvisie die niet gehaald kunnen worden als de ontgrinding niet door zou gaan. Volgens ons kunnen alle doelen uit de Gebiedsvisie zonder grindwinning gerealiseerd worden. Voor een ecologische verbindingszone zone heeft ontgrinden geen meerwaarde. En een grindgat op een plateau heeft zeker geen  landschappelijke meerwaarde.
In het plan van L’Ortye komt die ecologische verbindingszone er overigens bekaaid af. Ze omvat nauwelijks meer dan de groenstrook die DSM er decennia geleden aangeplant heeft. Als compensatie voor 15 jaar overlast stelt dit werkelijk niets voor.

Onze conclusie is dat de gemeente alleen maar nee kan zeggen tegen grindwinning. Zou de gemeenteraad wel accoord gaan dan zijn er voldoende argumenten om dit langs juridische weg tegen te houden.